Edukacija za stručne saradnike pedagoge osnovnih i srednjih škola

Dana 20. 3. 2024. godine održana je edukacija za stručne saradnike pedagoge osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo. Tema usavršavanja jeste: Primjena kurikularnih dokumenata kroz koncept pisane pripreme uz elemente formativnog praćenja. Cilj usavršavanje jeste osnaživanje pedagoga u stjecanju kompetencija i znanja u pristupu nastavi koja se izvodi po ishodima učenja kako bi mogli pratiti proces kurikularne reforme u obrazovnom procesu. Stručno usavršavanje realizirano je u tri termina i ukupno je prisustvovao 61 pedagog iz osnovnih škola i 24 pedagoga iz srednjih škola.

Sektori