“Ishodi, indikatori i ključni sadržaji sa osvrtom na formativno praćenje” 

“Ishodi, indikatori i ključni sadržaji sa osvrtom na formativno praćenje” je bila tema radnog sastanka – radionice koje su pripremile i vodile mr.sc. Dijana Dorfer-Galijašević i mr.sc. Amela Čehić, članice Tima za podršku za nastavni predmet Likovna kultura. Radionice su bile izuzetno uspješne jer su nastavnici kroz dva radna zadatka uslađivali ishode, indikatore i ključne sadržaje koristeći se predmetnim kurikulumom i GPR-om, uz osvrt na formativno praćenje, pa su uz međupredmetnu povezanost kreirali više različitih prijedloga decembarskog mjesečnog plana i programa. Radionice su se realizovale dva dana na dva različita lokaliteta u različito vrijeme: u srijedu, 16.11.2022. u JU „Četvrta gimnatija“ sa početkom u 18 sati i u JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ u četvrtak, 17.11.2022. godine sa početkom u 18:30. Na drugom sastanku se obratila i predstavnica JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, mr.sc. Altijana Alić, koordinatorica za ovaj nastavni predmet.

Sektori