Potreba za uvođenjem promjena u obrazovanje, novih praksi i metoda rada te novih pristupa učenju i podučavanju, uključujući i online okruženje, prepoznata je globalno, a razvijene zemlje svijeta već su potvrdile da će buduće potrebe ekonomije i tržišta rada zahtijevati značajno drugačija znanja, vještine i kompetencije. Podučavanje koje omogućava razvijanje kompetencija kritičkog razmišljanja, kreativnosti, komunikacije i kolaboracije/saradnje te digitalnih kompetencija pružit će učenicima sticanje ključnih znanja, vještina i kompetencija koja su im potrebna da bi se uspješno nosili sa izazovima i potrebama tržišta vremena u kojem žive.

Projekat općeg obrazovanja (TABLA) kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a provodi organizacija Save the Children, prepoznao je navedene potrebe i  upravo s tim ciljem  je u saradnji sa Zavodom Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ), razvio platformu za učenje radi jačanja stručnih kapaciteta profesionalaca u obrazovnom sektoru. 

 Edukacije nastavnika na temu Kvalitetno učenje i podučavanje u online okruženju sa fokusom na unapređenju digitalnih kompetencija nastavnika je sastavljena iz 6 modula. Kroz   6 modula smisleno se kombinuju i prepliću sljedeći sadržaji: 

  1. Planiranje različitih nastavnih iskustava učenja
  2. Prikupljanje različitih dokaza o znanju i učenju
  3. Pružanje kvalitetnih povratnih informacije
  4. Saradnja u online okruženju
  5. Portfolio za profesionalni razvoj
  6. Kako raditi i koje digitalne resurse izabrati

Svi moduli su pripremljeni kao kombinacija predavanja, individualnog rada, prezentacije i diskusije. 

Pristupni link na platformuEdukacija nastavnika | EDU (arnes.si)