Organizacija rada Instituta

Organi Instituta:

– Upravni odbor

– Nadzorni odbor

– Direktor Instituta

Čast mi je staviti na raspolaganje moje iskustvo od skoro trideset godina rada u obrazovanju. Predanim radom i uz dobar tim odgovorit ćemo izazovima koji se nalaze pred obrazovnom zajednicom u narednom periodu.

Senada Salihović

direktorica Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja

Upravni odbor

Organ upravljanja

 • Organ upravljanja u Institutu je Upravni odbor, koji broji pet članova, od čega je: jedan predstavnik iz reda radnika Instituta, tri člana koja predlaže Ministarstvo i jedan član kojeg predlaže Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.
 • Članove Upravnog odbora u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/03, 34/03 i 65/13), nakon provedene procedure javnog oglašavanja, imenuje i razrješava Vlada, na prijedlog Ministarstva.
 • Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine s mogućnošću jednog reizbora, a mandat člana teče od dana konstituisanja Upravnog odbora.
 • U slučaju kada Upravni odbor nije imenovan, Vlada imenuje vršioce dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora u skladu sa zakonom.

Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-24215-15.2/22 od 16.06.2022. godine imenovan je Upravni odbor u sljedećem sastavu:

 1. Refik Šećibović – predsjednik, predstavnik Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo
 2. Azemina Njuhović – članica, predstavnica Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo,
 3. Mirsada Šahbegović – članica, predstavnica radnika odbora Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo,
 4. Husein Mehmedović – član, predstavnik Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i
 5. Josip Mijatović – član, predstavnik Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Nadzorni odbor

Organ kontrole poslovanja Instituta

 • Nadzorni odbor broji tri člana čijeg predsjednika i članove imenuje i razrješava Vlada u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima.
 • Jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Institutu, jedan član kojeg predlaže Ministarstvo i jedan član kojeg predlaže Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.
 • Članove Nadzornog odbora, nakon provedene procedure javnog oglašavanja upražnjenih pozicija imenuje i razrješava Vlada, na prijedlog Ministarstva.
 • Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine.
 • Nadzorni odbor:
  a) analizira izvještaj o poslovanju Instituta;
  b) u obavljanju nadzora nad upotrebom sredstava za rad, pregleda Godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun;
  c) pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga i
  d) izvještava osnivača, upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora.
 • U slučaju kada Nadzorni odbor nije imenovan, Vlada imenuje vršioce dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora u skladu sa zakonom.

Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-24215-14.2/22 od 16.06.2022. godine, imenovan je Nadzorni odbor u sljedećem sastavu:

 1. Selma Dazdarević-Jašarević – predsjednica, predstavnica Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo,
 2. Nermina Muftić – članica, predstavnica stručnih radnika Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo,
 3. Larisa Mujanović – članica, predstavnica Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo (na lični zahtjev razrješena dužnosti člana Nadzornog odbora).

 

Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-7153-2.2/23 od 17.03.2023. godine, imenovan je vršioc dužnosti člana Nadzornog odbora na period od tri mjeseca od dana imenovanja:

 1. Elma Perteši-Žunić – članica, predstavnica Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo

Direktor Instituta

Organ rukovođenja

 • Direktor organizira i rukovodi radom, zastupa i predstavlja Institut prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost i stručnost njenog rada u skladu sa zakonom, ovom odlukom i drugim propisima.

 • Direktor Instituta ne može biti član Upravnog ili Nadzornog odbora Instituta.

 • U rukovođenju Institutom direktor ima slijedeće nadležnosti:

  • da Upravnom odboru predlaže mjere za efikasno, zakonito i stručno obavljanje djelatnosti radi kojih je Institut osnovan;
  • da predlaže Pravila Instituta, Pravilnik o radu i Godišnji plan i program rada Instituta;
  • da predlaže i realizira Finansijski plan Instituta;
  • da na kraju godine podnese Izvještaj Upravnom odboru o rezultatima rada i finansijskom poslovanju Instituta;
  • da, u skladu sa ovom odlukom i Pravilima Instituta, u rad uključi Stručno vijeće Instituta;
  • da prati realizaciju poslova i ostvarivanja zaključaka Stručnog vijeća Instituta;
  • da prati materijalno-finansijsko poslovanje Instituta;
  • da predlaže plan javnih nabavki;
  • da sarađuje sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama kojima su u nadležnosti pitanja iz odgoja i obrazovanja;
  • da priprema i organizira sjednice organa upravljanja i kontrole poslovanja te stručnog organa Instituta;
  • da odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika Instituta iz radnog odnosa i da vrši druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima.
 • Direktor je dužan da obustavi od izvršenja opći akt koji nije u saglasnosti sa Ustavom ili je u suprotnosti sa zakonom, kao i pojedinačni akt kojim se nanosi šteta Institutu ili društvenoj zajednici i da o tome obavijesti Ministarstvo.
 • Sva druga pitanja koja se odnose na imenovanje i razrješenje direktora, djelokrug rada, njegova prava i obaveze uređuju se posebnom odlukom Vlade.

Stručno vijeće

 • Institut ima Stručno vijeće koje se sastoji od predsjednika Stručnog vijeća, potpredsjednika Stručnog vijeća i tri člana, a imenuje ih i razrješava Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

 • Sjednice Stručnog vijeća, priprema i njegovim radom predsjedava predsjednik Stručnog vijeća.

 • Kod obavljanja djelatnosti iz člana 9., stav (3) tač. b), e), h), i), r), cc) i dd) direktor Instituta je obavezan zatražiti mišljenje Stručnog vijeća.

 • Izvještaj o radu Stručnog vijeća sastavni je dio Izvještaja o radu Instituta.

Stručno vijeće Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo imenovano je od strane Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Rješenjem o imenovanju Stručnog vijeća Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo broj: 27-02-04-32504-2/22 od 01. decembra 2022. godine, objavljenim u Službenim novinama Kantona Sarajevo  broj: 51/22 u sljedećem sastavu:

 1. Prof. dr. Dušanka Bošković, predsjednica;
 2. Prof. dr. Senada Dizdar, potpredsjednica;
 3. Prof. dr. Elma Selmanagić-Lizde, članica;
 4. Prof. dr. Amra Kapo, članica i
 5. Prof. dr. Kenan Čaklovica, član.

Meet the team

Alistair Coleman

Principal & Member of B.O.D.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus feugiat laoreet. Maecenas tempor velit risus.

Raelynn Hill

Vice Principal, Sr. Chemistry Teacher

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus feugiat laoreet. Maecenas tempor velit risus.

Evelyn Clark

Head Mistress

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus feugiat laoreet. Maecenas tempor velit risus.

Creed Hall

Sr. Physics Teacher

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus feugiat laoreet. Maecenas tempor velit risus.

Zayn Nelson

Sr. Mathematics Teacher

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus feugiat laoreet. Maecenas tempor velit risus.

Capria Adams

Cultural Head

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus feugiat laoreet. Maecenas tempor velit risus.

Join us for a bright career

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat justo sed efficitur cursus. Mauris fringilla quam vitae lacinia viverra.