Radionica za validaciju alata za izračun koštanja kraćih predškolskih programa

U prostorijama UNICEF-a (UN zgrada), dana 21. 2. 2023. godine pod sloganom „Predškolski odgoj i obrazovanje djece u godini prije polaska u školu“ održana je radionica za validaciju alata za izračun koštanja kraćih predškolskih programa.
Kao što je poznato, intervencije u ranom učenju povećavaju vjerovatnost dugoročne dobrobiti, produktivnosti i prosperiteta, kako na individualnoj, tako i na društvenoj razini. Agenda ciljeva održivog razvoja ima za cilj da do 2030. godine sve djevojčice i dječaci imaju pristup predškolskom odgoju i obrazovanju kako bi bili spremni za osnovno obrazovanje. Međutim, upis u predškolske ustanove u BiH i dalje je zabrinjavajuće nizak (25 posto za djecu uzrasta od 3 do 6 godina). Okvirni zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH propisuje provođenje obaveznih POO programa za djecu u godini pred polazak u školu. Provedba pripremnih/obaveznih programa razlikuje se diljem BiH i mnoga im djeca još uvijek nemaju pristup. Platformom za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja u BiH 2017.-2022. predviđeno je povećanje obuhvata POO-om na 100% u godini pred polazak u školu, osiguravajući kontinuirani odgojno-obrazovni rad u trajanju od najmanje tri sata dnevno cijele pedagoške godine, ali u BiH taj cilj još nije postignut.
Kako bi podržao vlade BiH u njihovom programiranju utemeljenom na dokazima, UNICEF je razvio alat za procjenu troškova predškolskih programa za djecu u godini pred polazak u školu. Ovaj alat može usmjeravati i podržavati donositelje odluka u planiranju informiranih ulaganja za osmišljavanje i proširenje predškolskih programa prilagođenih specifičnim kontekstima administrativnih jedinica. Alat je razvijen kao dio šire inicijative za izradu studija ulaganja u djecu, koje generiraju dokaze o potencijalnom povratu ulaganja u razvoj ranog djetinjstva, uključujući POO.
Alat za procjenu troškova predškolskih programa razvijen je kao dio šire inicijative za izradu studija ulaganja u djecu, koje generiraju dokaze o potencijalnom povratu ulaganja u ranom djetinjstvu.
Glavni ishod radionice bio je: osposobljavanje sudionika za samostalno korištenje alata za izračun.
Radionica je bila podijeljena u tri sesije sa sljedećim ciljevima:
SESIJA 1: Razmjena informacija o trenutnim modalitetima realizacije predškolskih programa u godini pred polazak u školu u administrativnim jedinicama u BiH – izlaganje prema kantonima;
SESIJA 2: Istražiti i validirati alat za izračun koštanja „Obaveznog programa u godini pred polazak u školu“;
SESIJA 3: Predstavljanje alata za procjenu troškova cjelogodišnjih predškolskih programa.
Radionici su prisustvovali predstavnice i predstavnici Ministarstva civilnih poslova u BiH, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO), nadležnih ministarstava obrazovanja, pedagoških zavoda, instituta, te EU, UNESCO-a i UNICEF-a BiH. Ispred JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kanton Sarajevo radionici se pridružila Abida Kapetanović, viša saradnica za pedagoške standarde i normative, koja je ujedno i prezentirala trenutnu situaciju odvijanja programa „Obavezni program za djecu u godini pred polazak u školu u Kantonu Sarajevo“.
 
 
 

Sektori