Katalog registriranih programa

Na osnovu Opće metodologije o registraciji vannastavnih i posebnih programa, broj: 01-1-02-4416-7/23, od 10. 7. 2023. godine, Odluke o usvajanju prijedloga registriranih vannastavnih i posebnih programa, broj: 01-3-34-4472/23, od 13. 7. 2023. godine, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, usvojilo je Katalog registriranih programa Odlukom o usvajanju Kataloga registriranih programa, broj: 11-34-33543-2/23, od 20. 7. 2023. godine.

Sektori