Upravni odbor Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo održao je jučer, treću po redu sjednicu Upravnog odbora, na kojoj je usvojen Izvještaj o stručnom usavršavanju odgajatelja, nastavnika, stručna saradnika, direktora i pomoćnika direktora, odnosno asistenata i mobilnih timova u nastavi i u predškolskim ustanovama Kantona Sarajevo.
Stručna usavršavanja su realizirana u periodu od 27. juna do 30. augusta tekuće godine, a sudjelovalo je 3.523 učesnika. Predavanja su vodili eminentni stručnjaci, 65 edukatora iz različitih oblasti, a realizirane su sljedeće teme:
1. Kurikularna reforma – podučenje prema ishodima učenja;
2. Primjeri dobre prakse;
3. Značaj i provođenje sekundarne prevencije u školama sa akcentom na dva pravilnika (Pravilnik o provođenju odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana i Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika);
4. Sekundarna prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo sa osvrtom na pravilnike;
5. Nasilje putem interneta (Sayber nasilje);
6. Strategije rada sa učenicima sa teškoćama u razvoju i saradnja sa roditeljima i voditeljima odjeljenja;
7. Saradnja sa resursima u odgojno-obrazovnim ustanovama i vanobrazovnim ustanovama s ciljem podrške djeci;
8. Orjentaciona sesija za nastavnike Građanskog obrazovanja/Demokratija i ljudska prava za inovirani kurikulum usklađen sa zajedničkom jezgrom.
Institut je, također, organizirao i webinar za profesore informatike, na temu Izazovi realizacije nastave informatike i dobre nastavne prakse u školskoj 2021/2022. godini, gdje je sudjelovalo više od 200 učesnika.
Institut, tokom septembra 2022. godine, planira realizirati i stručno usavršavanje za novouposlene psihologe i socijalne radnike o sljedećim temama:
1. Prioritetni poslovi u radu psihologa
2. Uloga socijalnog radnika u odgojno-obrazovnom sistemu
3. Psihofizičko zdravlje učenika i prosvjetnih ranika.
Po okončanju sjednice, Upravni odbor Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja, izrazio je zadovoljstvo predočenim rezultatima rada, nakon čega je direktorica Instituta Senada Salihović uručila skroman poklon predsjedniku UO prof. dr. Refiku Šećiboviću – Shemu organizacione strukture Instituta.

Sektori