Stručno usavršavanje direktora, pomoćnog i tehničkog osoblja

U utorak, 24. 10. 2023. godine, realizirano je stručno usavršavanje direktora, pomoćnog i tehničkog osoblja (servirke, spremači/ce, kuhari/ce i medicinske sestre) u predškolskim ustanovama Kantona Sarajevo na teme: „Sigurnost upravljanja hranom kroz zakonske propise“ i „Praktična primjena HACCP sistema u vrtićkoj kuhinji”. Pomenute teme su realizirali: mr. sci. Jasmina Hrnjica Bajramović, i MA Salko Kovač.
Na ovom stručnom usavršavanju u organizaciji JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja prisustvovala su 242 učesnika (direktori, pomoćno i tehničko osoblje) iz predškolskih ustanova Kantona Sarajevo, što ukazuje na veliki interes i važnost tema koje su obrađivane. Prisutni su imali priliku, u plenarnoj formi, aktivno sudjelovati i postavljati konstruktivna pitanja, ali i davati korisne sugestije.
Primarni cilj ovog stručnog usavršavanja jeste predstavljanje važećeg zakonskog okvira u području sigurnog upravljanja ili poslovanja s hranom s fokusom na postupanje s hranom u predškolskim ustanovama, pružiti praktične smjernice i preporuke za efikasnu i održivu implementaciju HACCP sistema u vrtićkim kuhinjama. Stoga je veoma važno izraditi nove Pedagoške standarde i normative za rani i predškolski odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u skladu sa savremenim standardima rada predškolskih ustanova, Pravilnik o normativima opreme, prostora i namještaja u predškolskim ustanovama Kantona Sarajevo i Pravilnik o ishrani djece u predškolskim ustanovama Kantona Sarajevo, što je jedan od zadataka u Godišnjem programu rada Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo i Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Sektori