Potreba za uvođenjem promjena u obrazovanje, novih praksi i metoda rada te novih pristupa učenju i podučavanju, uključujući i online okruženje, prepoznata je globalno, a razvijene zemlje svijeta već su potvrdile da će buduće potrebe ekonomije i tržišta rada zahtijevati značajno drugačija znanja, vještine i kompetencije.
Projekat općeg obrazovanja (TABLA) kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a provodi organizacija Save the Children, prepoznao je navedene potrebe i upravo s tim ciljem je u saradnji sa Zavodom Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ), razvio platformu za učenje radi jačanja stručnih kapaciteta profesionalaca u obrazovnom sektoru.
Edukacije nastavnika na temu Kvalitetno učenje i podučavanje u online okruženju sa fokusom na unapređenju digitalnih kompetencija nastavnika je sastavljena iz 6 modula. Kroz 6 modula smisleno se kombinuju i prepliću sljedeći sadržaji:

  1. Planiranje različitih nastavnih iskustava učenja
  2. Prikupljanje različitih dokaza o znanju i učenju
  3. Pružanje kvalitetnih povratnih informacije
    Saradnja u online okruženju
  4. Portfolio za profesionalni razvoj
  5. Kako raditi i koje digitalne resurse izabrati
  6. Svi moduli su pripremljeni kao kombinacija predavanja, individualnog rada, prezentacije i diskusije.

Pristupni link na platformu: Edukacija nastavnika | EDU.

Sektori