Stručno usavršavanje direktora predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo

JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo organizirao je stručno usavršavanje direktora predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, koje je održano 16. 11. 2023. godine.
Edukaciju na teme “Unapređenje rada Mobilnog stručnog tima za podršku inkluzivnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo”, “Kvalitetna multidisciplinarna saradnja u odgojno-obrazovnom procesu” i “Izazovi i aktuelnosti u oblasti asistivne tehnologije” održali su: prof. dr. Lejla Kafedžić, prof. dr. Sandra Bjelan i dr. Selmir Hadžić.
Cilj edukacije bio je upoznavanje direktora s navedenim temama, kao i ukazivanje na značaj multidisciplinarne saradnje u pružanju kontinuirane podrške učenicima s teškoćama u razvoju.
Stručnom usavršavanju prisustvovalo je 88 direktora predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.

Sektori