„Poboljšanje kvalitete i relevantnosti stručnog obrazovanja u BiH – u svjetlu zaključaka iz Rige: razvoj stručnog obrazovanja u svjetlu strateškog dokumenta za period: 2021.-2030.“

GIZ, OeAD, Austrijska agencija za obrazovanje i internacionalizaciju, i Veleposlanstvo Švicarske, a u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH 29. i 30.11. je organizovala konferenciju na temu: „Poboljšanje kvalitete i relevantnosti stručnog obrazovanja u BiH – u svjetlu zaključaka iz Rige: razvoj stručnog obrazovanja u svjetlu strateškog dokumenta za period: 2021.-2030.“
U okviru GIZ projekta „Stručno-obrazovanje u BiH“, jedna od aktivnosti koja se provodila odnosila se na izradu inovativnih školskih razvojnih planova baziranih na poboljšanju kvalitete.
U dvogodišnjem procesu izrade razvojnih planova po principu metodologije „Temeljnih zadataka za stručne škole“ iz pokrajnije Donje Saksonije, 6 projektnih škola izradilo je svoje razvojne planove kroz intenzivne edukacije i stučno mentorstvo njemačkog stručnjaka gdina Klausa Schneidera.
Na Konferenciji su predstavljena brojna stručna internacionalna izlaganja i predstavljeni primjeri dobre prakse iz Bosne i Hercegovine, a na identifikovane teme, kao što su: „Učenje temeljeno na radu“, „Osiguranje kvalitete u stručnom obrazovanju“, „Profesionalni razvoj nastavnika“ i „Dostupnost relevantnih kvalifikacija i stjecanje ključnih kompetencija“.
U okviru panel diskusije „Osiguranje kvalitete u stručnom obrazovanju“ predstavljen je rad sa projektnim školama. Stanislava Matić, je bila jedan od imenovanih članova školskog razvojnog tima Srednoškolskog centra Hadžići, a sadašnja uposlenica JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo. Pored diskusije o samom osiguranja kvaliteta u stručnom obrazovanju, diskutovalo se o budućim planovima JU Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja a u vezi sa temom samoevaluacije škola i unapređenja kvaliteta svih škola u Kantonu Sarajevo.

Sektori