Sastanak Tima za podršku za nastavni predmet Islamska vjeronauka

U prostorijama Druge gimnazije, 22.12.2022.godine s početkom u 18:30 h, održan je sastanak Tima za podršku za nastavni predmet Islamska vjeronauka. Sastanak su održale članice navedenog tima kao vid podrške implementaciji Nastavnog plana i programa sa definisanim ishodima učenja, Jasmina Terzić i Adisa Milić. Prisutnim nastavnicima/cama i profesorima/cama Islamske vjeronauke prezentovano je formativno praćenje i strategije za 1. razred osnovne škole, kao i prijedlozi opisa postignuća na kraju prvog polugodišta za sva četiri nivoa usvojenosti ključnih sadržaja. Prisutni su na radionici imali priliku kreirati opisne ocjene po oblastima koristeći Bloomovu taksonomiju kao prijedlog zaključnih ocjena.
U drugom dijelu sastanaka prisutnima je prezentovana tema „Asistivne tehnologije u inkluzivnom obrazovanju“ i softver Boardmaker7 koji je prvenstveno namijenjen za rad s atipičnom djecom, ali se jako dobro može iskoristiti i za rad s tipičnom djecom u redovnoj nastavi. Prisutni su upoznati sa prednostima ovog softvera (500 000 članova, 90 000 izrađenih materijala, 45 000 simbola, mogućnost kreiranja štampanih i interaktivnih materijala). Kolegama su predstavljeni već urađeni predlošci kao i način izrade materijala u softveru direktno. Prijedlog kolega je da se u mjesecu januaru održi radionica na kojoj bi kolege instalirale softver BM7 i dodatno se edukovali o načinu izrade materijala i sadržajima koje nudi softver. Realizirani sastanak je bio konstruktivan u svakom pogledu.

Sektori